Uvjeti korištenja

1. Pružatelj usluge i Korisnik

Abak Aktiva (dalje: Pružatelj usluge) svojim korisnicima omogućuje korištenje usluga i sadržaja internetskog portala na internetskoj domeni www.Abak Aktiva.hr (dalje: Abak Aktiva Portal), koje je regulirano ovim Uvjetima korištenja Abak Aktiva Portala (dalje Uvjeti korištenja).

Korisnikom se smatra svaka osoba koja pristupa i/ili koristi stranice Abak Aktiva Portala, bez obzira koristi li besplatne stranice ili stranice za koje je potrebna prijava s korisničkim imenom i lozinkom (dalje: Korisnik)

2. Opće odredbe

Pristupanjem i/ili korištenjem bilo kojeg dijela sadržaja ili servisa koji pripadaju Abak Aktiva Portalu smatra se da je Korisnik upoznat s ovim Uvjetima korištenja te da ih u potpunosti razumije i prihvaća.

Pružatelj usluge zadržava pravo promjene izgleda, sadržaja i opsega Abak Aktiva Portala, svih usluga, stranica i podstranica koje su sastavni dio Abak Aktiva Portala kao i ovih Uvjeta korištenja.

Pri korištenju Abak Aktiva Portala Korisnik je u cijelosti dužan poštovati relevantne odredbe ugovora o zasnivanju pretplatničkog odnosa te ovih Uvjeta korištenja.

Niti jedan dio sadržaja Abak Aktiva Portala ne smije se koristiti u nezakonite svrhe ili protivno odredbama ovih Uvjeta korištenja.

Pružatelj usluge ne preuzima odgovornost za bilo kakvu štetu nastalu korisnicima korištenjem Abak Aktiva Portala i njegovog sadržaja

3. Opseg korištenja i prava intelektualnog vlasništva

Korisnici su upoznati sa sljedećim činjenicama:

• zbirke dokumenata i pojedinačni dokumenti koji su sastavni dio sadržaja Abak Aktiva Portala su u cijelosti ili pojedinačno zaštićeni autorskim pravom pružatelja usluga i drugim propisima
• pojedinačne jedinice, koje su dio sadržaja Abak Aktiva Portala (npr. autorski članci i dr.), imaju značaj autorskog djela, te su zaštićene autorskim pravom njihovog autora.

Autorska zaštita sadržaja Abak Aktiva Portala, njegovih pojedinačnih zbirki podataka i pojedinačnih jedinica u zbirkama, koje su dostupne korisnicima, obuhvaća zaštitu u skladu sa Zakonom o autorskom pravu i drugim srodnim pravima.

Korisniku je dopušteno korištenje pojedinačnih jedinica objavljenih na Abak Aktiva Portalu koje imaju značaj autorskog djela (npr. autorski članci) isključivo za vlastite potrebe.

Svi oblici daljnje distribucije bilo kojeg dijela sadržaja Abak Aktiva portala te umnožavanje, kopiranje odnosno omogućavanje korištenja trećim osobama (npr. reproduciranje u publikacijama, objava na internet stranicama trećih osoba i sl.), izričito su zabranjeni.

Pružatelj usluge polaže autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne sadržaje, grafičke, baze podataka, programski kod i dr.). Neovlašteno korištenje bilo kojeg dijela ovih sadržaja smatra se kršenjem autorskih prava Pružatelja usluge i Abak Aktiva Portala.

Korisnik odgovara Pružatelju usluge za štetu koja Pružatelju usluge nastane kršenjem odredbi ove glave Uvjeta korištenja, tj. u njemu sadržanih obveza odnosno ograničenja.

4. Zaštita privatnosti

Abak Aktiva Portal prikuplja određene podatke o Korisnicima tijekom pristupanja / korištenja Abak Aktiva Portala (IP adresa, session-cookie, ključne riječi korištene kod pretraživanja i sl.), koje koristi za analizu ponašanja Korisnika i rada sustava, kako bi poboljšao Abak Aktiva Portal i njegove sadržaje dodatno usmjerio i prilagodio Korisnicima.

Pružatelj usluge se obvezuje da će u dobroj namjeri koristiti podatke pribavljene od Korisnika Abak Aktiva Portala. te da pribavljene podatke neće distribuirati trećim osobama, osim uz dopuštenje Korisnika.

5. Postupak s korisničkim imenom i lozinkom

Korisnik se obvezuje da će dodijeljeno korisničko ime i lozinku čuvati kao poslovnu tajnu te da će korisničko ime koristiti samo osobno, tj. da iste neće učiniti dostupnima trećim osobama.

Korisnik je odgovoran Pružatelju usluge za štetu nastalu pri zloporabi korisničkog imena i lozinke od strane neovlaštenog korisnika odnosno treće osobe kojoj je omogućio korištenje istima.

Korisnik je obvezan u slučaju saznanja za činjenice koje ukazuju na mogućnost zloporabe korisničkog imena i/ili lozinke, bez odgode obavijestiti Pružatelja usluge.

U slučaju kršenja odredaba ove glave Uvjeta korištenja Pružatelj usluge ima pravo ograničiti ili onemogućiti uporabu sadržaja Abak Aktiva Portala za pojedino korisničko ime.

6. Povezanost na druge internet stranice

Abak Aktiva portal može sadržavati i poveznice na druge internet stranice, koje nisu održavane od strane obrta. Pružatelj usluge za sadržaj tih stranica ne odgovara.

Scroll to Top