Što je sve neoporezivo u 2023.?

Pravilnik o porezu na dohodak nadopunjuje se i mijenja svake godine u prvome izdanju Narodnih novina. Pogledajte koje neoporezive isplate poslodavci u 2023. godini mogu isplatiti svojim zaposlenicima. 

S 1. siječnja 2023. stupile su na snagu odredbe Pravilnika o porezu na dohodak kojim su iznosi neoporezivih primitaka preračunati u eure, uz primjenu fiksnog tečaja konverzije i u skladu s pravilima za preračunavanje.

Dodatno, u skladu sa zakonskim odredbama koje su stupile na snagu s istim datumom, povećan je i prilagođen neoporezivi iznos primitaka učenika i studenata za rad putem učeničkih i studentskih udruga s 15.000 kuna na 3.185,38 eura (24.000,25 kuna).

Ukupan neoporezivi iznos primitaka učenika i studenta za rad putem učeničkih i studentskih udruga u 2023. godini iznosi

 • 9.556,18 eura (72.001,04 kuna)
  • koji čini neoporezivi iznos od 3.185,38 eura (24.000,25 kuna) i godišnji osnovni osobni odbitak od 6.370,80 eura (48.000,79 kuna)

OSOBNI ODBITAK

 • Osnovni osobni odbitak – 530,90 eura (4.000 kuna)
 • Uzdržavani članovi uže obitelji i bivši bračni drug za kojeg se plaća alimentacija
 • Prvo dijete – 232,27 eura (1.750 kuna)
 • Drugo dijete – 331,81 euro (2.500 kuna)
 • Treće dijete – 464,53 eura (3.500 kuna)
 • Četvrto dijete – 630,44 eura (4.750 kuna)

Nadalje, budući da je novim odredbama Zakona o radu definiran rad na izdvojenom mjestu (rad od kuće), Pravilnikom o porezu na dohodak propisana je mogućnost neoporezive isplate nove novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova radnika za takav rad u iznosu:

 • do 3,98 eura po danu rada od kuće, a najviše do 66,37 eura mjesečno.

Što je sve neoporezivo

NEOPOREZIVI PRIMITAK       2023. u EUR (kn)    2022. u kn 
Godišnje prigodne nagrade
(božićnica, naknada za godišnji odmor i sl.)
Do 663,62 EUR godišnje
(5.000 kn)
5.000
Godišnje novčane nagrade za radne rezultate i
druge oblike dodatnog nagrađivanja radnika
Do 995,43 EUR godišnje
(7.500 kn)
7.500
Godišnji dar za dijete do 15 godina starostiDo 132,73 EUR godišnje  
(1.000 kn)
1.000
Godišnje neoporezive novčane paušalne naknade
za podmirivanje troškova prehrane radnika
Do 796,44 EUR godišnje
(6.000 kn)
6.000
Naknade za korištenje privatnog automobila u službene svrhe
(po kilometru)
0,40 EUR
(3 kn)
3
Otpremnine prilikom odlaska u mirovinuDo 1.327,24 EUR 
(10.000 kn)
10.000
Dar u naravi (kupnjom dobara)Do 132,73 EUR godišnje
(1.000 kn) 
1.000

Poslodavci mogu unutar jednog poreznog razdoblja tj. godine pokrivati radnicima troškove prehrane isključivo na jedan od sljedećih načina, tj. bez kombiniranja ili mijenjanja:

 • davanjem novčane paušalne naknade prehrane radniku za vrijeme radnog odnosa – do 796,44 eura (6.000 kuna) godišnje (odnosno do 66,36 eura (500 kuna) mjesečno)
 • podmirivanje stvarno nastalih troškova prehrane prema vjerodostojnoj dokumentaciji – do 1.592,76 eura godišnje pod uvjetom da računi o obavljenim uslugama prehrane glase na poslodavca i da su podmireni bezgotovinskim putem. Priznaje se za mjesec u kojem je usluga prehrane obavljena.

Osim navedenih nagrada, naknada i sl. od ostalih odbitaka navodimo još:

 • osobni odbitak iznosi 530,90 eura (4.000,00 kuna), što znači da se do tog iznosa ne plaća porez
 • naknade za zdravstvene usluge i mirovinu
  • premija dodatnog i dopunskog zdravstvenog osiguranja – do 331,81  euro (2.500 kuna) godišnje podmirene bezgotovinskim putem
  • uplata dobrovoljne mirovinske štednje – do 66,36 eura mjesečno, odnosno do 796,44 eura (6.000 kuna) godišnje, a poslodavac time umanjuje osnovicu poreza na dobit. Isto tako, isplata mirovine je od 1. siječnja 2019. neoporeziva
  • darovanja u novcu za zdravstvene potrebe ako liječenje nije plaćeno obveznim, dopunskim, dodatnim i privatnim zdravstvenim osiguranjem niti na teret sredstava fizičke osobe – u visini stvarnih troškova na žiro-račun fizičke osobe ili zdravstvene ustanove, na temelju vjerodostojnih isprava o liječenju
  • sistematski kontrolni liječnički pregledi u interesu obavljanja djelatnosti poslodavca ako su omogućeni svim radnicima – do visine stvarnih izdataka
 • potpore zbog katastrofa, bolovanja, invaliditeta ili smrti
  • potpora zbog uništenja i oštećenja imovine zbog prirodne katastrofe koju je proglasila Vlada RH – prema odluci poslodavca pod uvjetom da je omogućeno svim radnicima koji su pretrpjeli štetu
  • potpore zbog neprekidnog bolovanja radnika dužeg od 90 dana – do 331,81 euro (2.500 kuna) godišnje
  • potpore zbog invalidnosti radnika – do 331,81 euro (2.500 kuna) godišnje
  • potpore za slučaj smrti radnika – do 995,43 eura (7.500 kuna) godišnje
  • jednokratne potpore u slučaju smrti člana uže obitelji radnika – do 398,17 eura (3.000 kuna)
  • potpora djetetu za školovanje do 15. godine života odnosno do završetka osnovnoškolskog obrazovanja, koju poslodavac isplaćuje djetetu umrlog radnika ili djetetu bivšeg radnika kod kojeg je nastupio potpuni gubitak radne sposobnosti – do 232,27 eura (1.750 kuna) mjesečno
 • naknade za prijevoz, putovanje, smještaj, obrazovanje
  • naknade za prijevoz zaposlenika – u visini stvarnog troška 
  • službeni put u tuzemstvu i rad na terenu duži od 12 sati plaća se neoporezivo 26,55 eura (200 kuna) na dan, a ako traje od 8 do 12 sati plaća se 13,28 eura (100 kuna)
  • troškovi smještaja radnika za vrijeme radnog odnosa temeljem vjerodostojne dokumentacije bez obzira jesu li smještaj oni ugovorili ili je radnik sam pronašao svoj podstanarski stan naknade za odvojeni život od obitelji – do visine stvarnih izdataka.
  • naknade za odvojeni život od obitelji – do 232,27 eura (1.750 kuna)
  • troškovi ugostiteljskih, turističkih i drugih usluga za odmor radnika – do 331,81 euro godišnje (2.500 kuna)
  • troškovi obrazovanja i izobrazbe koje su u svezi s djelatnosti poslodavca – do visine stvarnih izdataka
 • ‘jubilarne nagrade’:
  • 10 godina staža – do 199,09 EUR (1.500 kn)
  • 15 godina staža – do 265,45 EUR (2.000 kn)
  • 20 godina staža – do 331,81 EUR (2.500 kn)
  • 25 godina staža – do 398,17 EUR (3.000 kn)
  • 30 godina staža – do 464,53 EUR (3.500 kn) 
  • 35 godina staža – do 530,90 EUR (4.000 kn)
  • 40 godina staža – do 663,62 EUR (5.000 kn) 
 • naknade, nagrade i potpore na račun djece
  • potpora za novorođenče, a to je do 28 dana starosti, može biti do 1.327,24 eura (10.000 kuna) 
  • naknada troškova redovnih programa vrtića za djecu zaposlenika temeljem vjerodostojne dokumentacije, do visine stvarnog troška. Nema vrijednosnog limita, nego se nadoknađuje stvarni trošak iz vrtića koji posluju uz odobrenje nadležnog ministarstva. Vjerodostojnom dokumentacijom smatra se odluka poslodavca o isplati naknade, uplatnica i/ili ugovor
  • nagrade učenicima za vrijeme praktičnog rada i naukovanja te naknade učenicima za vrijeme dualnog obrazovanja; stipendije učenicima i studentima za redovno školovanje u tuzemstvu i inozemstvu na srednjim, višim i visokim školama te fakultetima – do 232,27 eura mjesečno (1.750 kuna)
  • stipendije studenata na sveučilištima u tuzemstvu i inozemstvu koje se dodjeljuju studentima za izvrsna postignuća u znanju i u ocjenama na sveučilištima, a koji su za dodjelu stipendija izabrani na javnim natječajima kojima mogu pristupiti svi studenti pod jednakim uvjetima – do  530,90 eura (4.000 kuna) mjesečno 
  • ukupan neoporezivi iznos primitaka učenika i studenta za rad putem učeničkih i studentskih udruga u 2023. godini iznosi 9.556,18 eura (72.001,04 kuna) kojeg čini neoporezivi iznos od 3.185,38 eura (24.000,25 kuna) i godišnji osnovni osobni odbitak od 6.370,80 eura (48.000,79 kuna)
  • sportske stipendije koje se prema posebnim propisima isplaćuju športašima za njihovo sportsko usavršavanje – do 232,27 eura (1.750 kuna) mjesečno, a nagrade za športska ostvarenja – do 2.654,48 eura (20.000 kuna) godišnje

Inače, dohotkom se ne smatraju primici koje fizičke osobe ostvaruju po osnovi darovanja (materijalnih i financijskih dobara) od pravnih i fizičkih osoba, za podmirivanje potreba, prikupljenih u humanitarnim akcijama i javno oglašenim akcijama koje imaju općekorisnu svrhu u korist osjetljivih skupina.

Leave a Comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Scroll to Top