PODUZETNICI – Popis plana objava javnih poziva za EU fondove

U nastavku možete pronaći planove objave natječaja za 2023. godinu u okviru dostupnih operativnih programa.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u svojstvu Upravljačkog tijela za Program Konkurentnost i kohezija 2021.-2027. objavljuje indikativni godišnji plan objave poziva na dostavu projektnih prijedloga za 2023. godinu radi informiranja i pravovremene pripreme projektnih prijedloga potencijalnih prijavitelja, stoji u objavi.

Pozivi na dostavu projektnih prijedloga u indikativnom godišnjem planu objave mogu biti:

 • otvoreni pozivi na dostavu projektnih prijedloga
 • ograničeni pozivi na dostavu projektnih prijedloga kod kojih postoji više od jedan unaprijed poznati potencijalni prijavitelj

Indikativni godišnji plan objave poziva na dostavu projektnih prijedloga (PDP-ova) sadrži popis poziva na dostavu projektnih prijedloga i rokova poznatih u trenutku izrade plana te je podložan izmjenama i dopunama u skladu s dinamikom poslovnih procesa uključenih institucija. Pokretanje poziva na dostavu projektnih prijedloga uvjetovano je prethodnim odobrenjem od strane Odbora za praćenje.

Za 2023. godinu predviđena je objava sljedećih Poziva za MSP-ove iz Programa Konkurentnost i kohezija (stanje na dan 09.01.2023.)

15. 05. 2023. – 15. 5. 2028. – Inovacijski vaučeri (klikni)

 • Ukupni iznos bespovratnih sredstava za poziv – 4.874.214 €
 • Indikativni intenzitet potpore – do 60%
 • Ciljevi poziva na podnošenje prijedloga – Provedena istraživanja u svrhu razvoja inovativnih proizvoda i usluga, prenesena tehnološka rješenja koja izlaze iz IRI-ja
 • Kratki opis prihvatljivih aktivnosti – Pružanje stručne podrške od strane znanstveno-istraživačkih organizacija (ZIO); DIH-ova i drugih prethodno odobrenih pružatelja usluga MSP-ovima za troškove testiranja, ispitivanja, demonstracijskih aktivnosti, kao i korištenja stručnih tehničkih znanja za potrebe inovativnih procesa i komercijalizacije inovacija

15. 10. 2023. – 30. 03. 2024. – Podrška uključivanju MSP-ova u lance vrijednosti kako bi inovacijama procesa i/ili poslovanja uspostavili dugoročne dobavljačke odnose/lance vrijednosti s drugim poduzećima u ciljanom strateškom segmentu (klikni)

 • Ukupni iznos bespovratnih sredstava za poziv – 7.448.360 €
 • Indikativni intenzitet potpore – 50%
 • Ciljevi poziva na podnošenje prijedloga – Povećana inovativnost poduzeća i njihova uključenost u globalne lance
 • Kratki opis prihvatljivih aktivnosti
  1. Ulaganje u materijalnu i nematerijalnu imovinu 
  2. Ulaganja u nematerijalnu imovinu izravno povezanima s aktivnostima istraživanja i inovacija

15. 11. 2023. – 15. 11. 2024. – Poticanje osnivanja novih poduzeća, poticanje ženskog poduzetništva i poduzetništva mladih, posebno u područjima S3 (klikni)

 • Ukupni iznos bespovratnih sredstava za poziv – 15.077.000 €
 • Indikativni intenzitet potpore – 50% – 75%
 • Ciljevi poziva na podnošenje prijedloga
  1. Povećan broj novoosnovanih poduzeća 
  2. Povećan udio žena u vlasničkoj strukturi poduzetnika
 • Kratki opis prihvatljivih aktivnosti – Ulaganje u zapošljavanje, materijalnu i nematerijalnu imovinu

15. rujna 2023. – 30. 06. 2027.  – Potpora poduzećima za ispunjavanje primjenjivih zahtjeva standarda, ocjene sukladnosti i certifikacije proizvoda/ usluga/procesa (klikni)

 • Ukupni iznos bespovratnih sredstava za poziv – 19.978.350 € 
 • Indikativni intenzitet potpore – 50% – 60%
 • Ciljevi poziva na podnošenje prijedloga – povećana konkurentnost hrvatskih poduzetnika na međunarodnom tržištu i povećanje prihoda od izvoza
 • Kratki opis prihvatljivih aktivnosti 
  1. uvođenje normi i standarda u poduzeća
  2. certificiranje proizvoda

30. 09. 2023. – 30. 06. 2027.  – Potpora MSP-ovima povezana s internacionalizacijom i širenjem tržišta (koja obuhvaća sudjelovanje na međunarodnim sajmovima uključujući organiziranje poslovnih susreta (gospodarskih izaslanstava, matchmaking i/ili B2B događanja u zemlji i inozemstvu) i informativnih događanja na temu internacionalizacije (klikni)

 • Ukupni iznos bespovratnih sredstava za poziv – 29.779.050 €
 • Indikativni intenzitet potpore – 50% – 60%
 • Ciljevi poziva na podnošenje prijedloga – Olakšan pristup hrvatskih poduzetnika međunarodnom tržištu i povećanje prihoda od izvoza
 • Kratki opis prihvatljivih aktivnosti 
  1. Izrada studija i analiza 
  2. Sudjelovanje na sajmovima /B2B sastancima

1. 11. 2023. – 15. 03. 2024. – Podrška projektima poslovnog sektora koji su uključeni u okviru programa Unije i programa međunarodne suradnje (klikni)

 • Ukupni iznos bespovratnih sredstava za poziv – 500,000.00 €
 • Indikativni intenzitet potpore – do 50%
 • Ciljevi poziva na podnošenje prijedloga
  • Poticanje međunarodne istraživačke i inovacijske suradnje
  • Povećana kvantiteta i kvaliteta istraživanja i povećana održivost IRI ulaganja poslovnog sektora kroz jaču sinergiju programa Unije
 • Kratki opis prihvatljivih aktivnosti – Aktivnosti potpore stvaranju sinergijskog učinka kroz komplementarno i kumulativno financiranje s programima Unije

01. 06. 2023. – 01. 09. 2023. – Pozivi za Potporu hrvatskim korisnicima programa Horizon Europe (nema naziva operacije) (klikni)

 • Ukupni iznos bespovratnih sredstava za poziv – 34.406.215 €
 • Indikativni intenzitet potpore – 85%
 • Ciljevi poziva na podnošenje prijedloga – Komplementarno i kumulativno financiranje projekata hrvatskih korisnika te financiranje potrebno za sudjelovanje u okviru Europskih partnerstava i misija kako bi se hrvatske znanstvenike i poduzetnike dodatno potaknulo na sudjelovanje u međunarodnim kompetitivnim programima
 • Kratki opis prihvatljivih aktivnosti – Aktivnosti potpore stvaranju sinergijskog učinka kroz komplementarno i kumulativno financiranje s programima HORIZON EUROPE

Poduzetnici s područja Panonske, Sjeverne i Jadranske Hrvatske u okviru Integriranog teritorijalnog programa u 2023. mogu očekivati:

30. 06. 2023. – 30.09.2024. – Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za jačanje strateških partnerstva za inovacije u procesu industrijske tranzicije (klikni)

 • Ukupni iznos bespovratnih sredstava za poziv – 128.000.000 €
 • Indikativni intenzitet potpore – 25% – 80% (ovisno o kategoriji poduzetnika i kategoriji istraživanja i razvoja)
 • Ciljevi poziva na podnošenje prijedloga – Podrška strateškim partnerstvima za inovacije u svrhu razvoja novih proizvoda i usluga u okviru prioritetnih niša i regionalnih lanaca vrijednosti Panonske, Sjeverne i Jadranske Hrvatske – dostava projektnih prijedloga strateških partnerstva za inovacije (u modalitetu privremenog poziva sa zasebnim lotovima za PH, SH i JH)
 • Kratki opis prihvatljivih aktivnosti 
  • troškovi osoblja: istraživača, tehničara i ostalog pomoćnog osoblja zaposlenog na istraživačkom projektu;
  • troškovi instrumenata i opreme, u opsegu i u razdoblju u kojem se upotrebljavaju za projekt. Ako se ti instrumenti i oprema ne upotrebljavaju za projekt tijekom čitavog njihova vijeka trajanja, prihvatljivim troškovima smatraju se, u skladu s općeprihvaćenim računovodstvenim načelima, samo troškovi amortizacije nastali u razdoblju trajanja projekta;
  • troškovi zgrada i zemljišta, u mjeri i za razdoblje u kojem se upotrebljavaju za projekt. Za zgrade se, u skladu s općeprihvaćenim računovodstvenim načelima, prihvatljivim troškovima smatraju samo troškovi amortizacije nastali u razdoblju trajanja projekta. Za zemljište, prihvatljivi troškovi su troškovi ustupanja na komercijalnoj osnovi i stvarno nastali kapitalni troškovi; 
  • troškovi ugovornih istraživanja, znanja i patenata kupljenih ili licenciranih od vanjskih izvora po tržišnim uvjetima te troškovi savjetodavnih i sličnih usluga koje se upotrebljavaju isključivo za projekt;
  • dodatni režijski troškovi i ostali izdaci poslovanja, uključujući troškove materijala, potrošne robe i sličnih proizvoda, nastali izravno kao posljedica projekta
  • troškovi studije izvedivosti
  • Prihvatljivi troškovi za istraživačku i tehnološku infrastrukturu:
   • troškovi ulaganja u nematerijalnu i materijalnu imovinu

30. 06. 2023. – 30. 09. 2024. – Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za inovacijske klastere u procesu industrijske tranzicije (klikni)

 • Ukupni iznos bespovratnih sredstava za poziv – 4.000.000 €
 • Indikativni intenzitet potpore – 50% – 65% (za potpore sukladno GBER-u) i 85% za de minimis potpore
 • Ciljevi poziva na podnošenje prijedloga – Jačanje inovacijskih klastera u svrhu poticanja umrežavanja dionika regionalnih lanaca vrijednosti, komercijalizacije inovacija i internacionalizacije.
 • Kratki opis prihvatljivih aktivnosti – Operativne potpore za inovacijske klastere, ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu.

30. 06. 2023. – 29. 09. 2023. – Javni poziv za iskaz interesa za pružanje usluga digitalizacije i naprednih usluga podrške MSP-ovima (klikni)

 • Ukupni iznos bespovratnih sredstava za poziv – n/p
 • Indikativni intenzitet potpore – n/p
 • Ciljevi poziva na podnošenje prijedloga – Podrška startup tvrtkama i MSP-ovima u procesu industrijske tranzicije – Mapiranje pružatelja usluga digitalizacije i naprednih usluga podrške MSP-ovima za industrijsku tranziciju. 
 • Kratki opis prihvatljivih aktivnosti – n/p s obzirom na to da se radi o mapiranju pružatelja usluga MSP-ovima

29. prosinca 2023. – 29. 03. 2024. – De minimis javni poziv za podršku start-up tvrtkama i MSP-ovima u procesu industrijske tranzicije (klikni)

 • Ukupni iznos bespovratnih sredstava za poziv – 15.000.000 €
 • Indikativni intenzitet potpore – 90%
 • Ciljevi poziva na podnošenje prijedloga – Poticanje tranzicije startup tvrtki i MSP-ova prema prioritetnim nišama regionalnih gospodarstava
 • Kratki opis prihvatljivih aktivnosti – Aktivnosti istraživanja i razvoja (eksperimentalni razvoj), inovacijski procesi u MSP-ovima, razvoj i internacionalizacija poslovanja MSP-ova, napredne usluge potpore za MSP-ove i skupine MSP-ova, digitalizacija MSP-ova.

30. 06. 2023. – 29. 09. 2023. – Javni poziv za iskaz interesa za pružanje usluga obrazovanja i osposobljavanja MSP-ova (klikni)

 • Ukupni iznos bespovratnih sredstava za poziv – n/p €
 • Indikativni intenzitet potpore – n/p
 • Ciljevi poziva na podnošenje prijedloga – Podrška razvoju pametnih vještina za industrijsku tranziciju – Mapiranje pružatelja usluga obrazovanja i osposobljavanja MSP-ova s vještinama potrebnima za industrijsku tranziciju.
 • Kratki opis prihvatljivih aktivnosti – n/p s obzirom na to da se radi o mapiranju pružatelja usluga MSP-ovima

12. 12. 2023. – 12.12. 2025. – (Istarska županija) Program ulaganja u proizvodne i poslovne inovacije s ciljem pružanja podrške energetskoj tranziciji, digitalizaciji poslovnog sektora i promocije održivog poslovanja bez negativnog utjecaja na okoliš i zdravlje ljudi (klikni

 • Ukupni iznos bespovratnih sredstava za poziv – 9.500.000 €
 • Indikativni intenzitet potpore – tbd
 • Ciljevi poziva na podnošenje prijedloga – Program ulaganja u proizvodne inovacije MSP-ova ima za cilj poboljšati efikasnost proizvodnih i poslovnih procesa na inovativan način a sve u kontekstu prelaska na emisijski neutralno gospodarstvo. Rezultati provedenih aktivnosti bit će smanjivanje proizvodnje energije po jedinici proizvoda te smanjivanje emisije CO2 i sporadično zaštita okoliša odnosno zdravlja ljudi.
 • Kratki opis prihvatljivih aktivnosti 
  • Ulaganja u proizvodne inovacije MSP-ova s ciljem poboljšanja efikasnosti proizvodnih i poslovnih procesa na inovativan način
  • Ulaganja u inovacije vezane uz zelenu i digitalnu tranziciju, razvoj novih proizvoda i poboljšanje proizvodnih procesa, razvoj patenata, digitalizacija poslovanja, razvoj i ulaganje u OIE i dr.

 ESIF Mali zajmovi za industrijsku tranziciju (HAMAG-BICRO)

 • Ukupni iznos bespovratnih sredstava za poziv – 30.000.000 €
 • Indikativni intenzitet potpore – /
 • Ciljevi poziva na podnošenje prijedloga – Poticanje proizvodnih investicija putem razvojnih zajmova manje vrijednosti s uvjetnim bespovratnim dijelom (otpis glavnice za zelenu i digitalnu tranziciju samo za investicijske zajmove)
 • Kratki opis prihvatljivih aktivnosti – Ulaganje u materijalnu i nematerijalnu imovinu

Sretno!

Leave a Comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Scroll to Top