Obvezni redoslijed raspodjele dobiti kod d.o.o.-a

Trgovačka društva ostvarenu dobit ili gubitak poslovne godine moraju iskazati u okviru financijskih izvještaja za tu poslovnu godinu, što znači da se ostvarena dobit nakon oporezivanja ili gubitak može raspodijeliti odnosno pokriti tek u sljedećoj poslovnoj godini. Primjerice, dobit nakon oporezivanja za 2022. može se raspodijeliti tek u 2023., a gubitak ostvaren u 2022. može se pokriti tek u 2023.
Način raspolaganja s utvrđenom dobiti trgovačkih društava propisan je odredbama Zakona o trgovačkim društvima (NN br. 111/93 – 18/23; u nastavku: ZTD)  i Zakona o računovodstvu (NN br. 78/15 – 114/22; u nastavku: ZOR).
O raspodjeli dobiti ili pokriću gubitka odlučuju isključivo članovi društva (vlasnici) na godišnjoj skupštini, koja se mora se održati u prvih osam (8) mjeseci tekuće godine za prethodnu godinu.
Odredbama čl. 406. i 406.a ZTD-a te čl. 19. ZOR-a propisan je redoslijed raspodjele dobiti, odnosno pokrića gubitka kod društava s ograničenom odgovornošću.

1. Pokriće gubitka

Ostvarena dobit nakon oporezivanja kod d.o.o.-a prvenstveno se mora upotrijebiti za pokriće gubitaka prenesenih iz prethodnih godina, ako postoje. Tek kada se gubici preneseni iz prethodnih godina pokriju u cijelosti, društvo može nastaviti s raspodjelom dobiti. Prema tome, sve dok u poslovnim knjigama postoji nepokriveni gubitak, društvo ne može koristiti ostvarenu dobit tekućeg razdoblja za bilo koju drugu namjenu.

2. Rezerve za vlastite poslovne udjele

U slučaju otkupa vlastitih poslovnih udjela d.o.o. mora formirati rezerve za te udjele, a da se time ne smanji temeljni kapital društva ni rezerve koje društvo mora stvarati na temelju društvenog ugovora koje ne smije upotrijebiti za isplate članovima društva (čl. 418. st. 2. ZTD-a).
U rezerve za vlastite poslovne udjele mora se unijeti iznos koji odgovara iznosu koji je za te poslovne udjele iskazan u financijskim izvješćima. Te se rezerve mogu ukinuti samo ako društvo otuđi ili povuče vlastite poslovne udjele ili ih smanjiti za iznos za koji one prelaze iznos niže iskazane vrijednosti tih poslovnih udjela u financijskim izvješćima. Te se rezerve mogu oblikovati i iz rezervi predviđenih društvenim ugovorom, ako taj ugovor predviđa tu mogućnost i iz iznosa ostalih rezervi iz dobiti koji prelazi iznose prenesenih gubitaka iz ranijih godina koji se nisu mogli pokriti iz neto dobiti iz poslovne godine (čl. 406.a ZTD-a).
Sukladno navedenim odredbama, ako je društvo tijekom godine steklo (otkupilo) vlastite poslovne udjele, dužno je prije daljnje raspodjele dobiti formirati odnosne rezerve za te udjele na teret tekuće/zadržane dobiti i to u visini iznosa koji je za njih plaćen.

3. Rezerve prema društvenom ugovoru (izjavi o osnivanju)

Ako je društvenim ugovorom o osnivanju d.o.o.-a ili izjavom o osnivanju d.o.o.-a predviđeno da društvo formira određene rezerve za određene namjene, tada se te rezerve formiraju na teret ostvarene dobiti te se smiju koristiti samo za namjene za koje su formirane (čl. 406.a st. 5. ZTD-a). 

4. Ostale rezerve

Društvo može na teret dobiti formirati i ostale rezerve koje se mogu koristiti u bilo koju svrhu prema odluci skupštine, ako društvenim ugovorom nije drugačije određeno.

5. Rezerve prema ZOR-u

Nakon što je društvo raspodijelilo dobit u korist svih prethodno navedenih obveznih rezervi propisanih ZTD-om, potrebno je obratiti pozornost na obvezu formiranja dodatnih rezervi iz preostale dobiti sukladno čl. 19. st. 14. ZOR-a. Prema čl. 19. st. 14. ZOR-a, trgovačko društvo koje na datum bilance ima dobit raspoloživu za podjelu članovima društva, sukladno odredbama ZTD-a dužno je takvu dobit prvo uporabiti za unos u ostale rezerve iz dobiti za pokriće:

  • neotpisanih troškova razvoja iskazanih u aktivi i
  • dobiti koja se može pripisati sudjelujućim interesima i koja je iskazana u računu dobiti i gubitka, u iznosu koji nije primljen niti se njegova isplata može zahtijevati ako standardi financijskog izvještavanja dopuštaju ili zahtijevaju navedeni način iskazivanja troškova razvoja odnosno dobiti od sudjelujućih interesa.

Napominjemo da ako društvo ne ostvari dobit dovoljnu za sva obvezna izdvajanja prema ZTD-u i ZOR-u, prvo se provodi raspodjela dobiti prema ZTD-u, a preostala dobit raspodijelit će se prema zahtjevu čl. 19. st. 14. ZOR-a.

Ako po izdvajanju ostvarene dobiti u propisane rezerve preostane iznos neraspodijeljene dobiti, ona se može dalje raspodijeliti prema odluci skupštine za ostale namjene (dokapitalizacija, nagrade i dr.) te za isplatu članovima društva.

Leave a Comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Scroll to Top