Javni poziv za sufinanciranje organiziranog nastupa ili natjecanja hrvatskih gospodarstvenika na velikim međunarodnim događanjima u inozemstvu i sufinanciranje organiziranja velikih međunarodnih događanja u RH u 2023. godini

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je Javni poziv za sufinanciranje organiziranog nastupa ili natjecanja hrvatskih gospodarstvenika na velikim međunarodnim događanjima u inozemstvu i sufinanciranje organiziranja velikih međunarodnih događanja u Republici Hrvatskoj u 2023. godini.

Sredstva za dodjelu potpore po ovom Javnom pozivu, u iznosu od 600.000 eura, osigurana su u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2023. godinu. Financijska potpora dodjeljuje se kao bespovratna sredstva za pokriće dijela troškova organizacije nastupa ili natjecanja na međunarodnim sajmovima u inozemstvu i organizacije velikih međunarodnih događanja u Republici Hrvatskoj u 2023. godini.

Korisnik može ostvariti pravo na potporu najviše za tri međunarodna događanja godišnje, ukupno najviše do 100.000 eura po događanju. Za svako događanja je potrebno dostaviti posebnu prijavu za potporu.

Intenzitet potpore je maksimalno 50% ukupnog iznosa prihvatljivog troška za provedbu tražene aktivnosti. Ako se nakon zaprimanja pristiglih prijava koje zadovoljavaju kriterije Javnog poziva, utvrdi da je ukupni iznos prijava veći od iznosa osiguranog u Državnom proračunu za ovu namjenu, Ministarstvo će umanjiti iznose sredstava sufinanciranja, uvažavajući kriterije za prednost pri odabiru.

PRIHVATLJIVI KORISNICI su regionalne organizacije, savezi i komore koje po posebnim propisima zastupaju proizvođače u sektorima poljoprivrede, prehrambene industrije, ribarstva i akvakulture.

Prijavitelji moraju za događanje za koje podnose prijavu dostaviti Zahtjev za dodjelu potpore (Obrazac 1) te moraju izraditi program nastupa ili natjecanja koji sadrži minimalno sljedeće elemente:

 • troškovnik
 • popis aktivnosti
 • planirani broj zainteresiranih izlagača ili natjecatelja
 • hodogram provedbe organizacije nastupa ili natjecanja
 • informaciju o pokriću troškova.

Prilikom podnošenja prijave potrebno je dostaviti i:

 • Izjavu o nepostojanju dvostrukog financiranja (Obrazac 2)
 • Izjavu o nepovezanosti s ponuditeljima (Obrazac 3)
 • Troškovnik (Obrazac 4)
 • Izjavu da je prijavitelj ispunio ugovorene obveze (Obrazac 5)
 • Potvrdu Porezne uprave iz koje je vidljivo da podnositelj ima podmirene odnosno uređene financijske obveze prema državnom proračunu Republike Hrvatske, ne stariju od 30 dana od dana podnošenja prijave za potporu i ovjerenu od strane Porezne uprave ili u obliku elektroničkog zapisa (e-Potvrda)
 • BON2/SOL2 ne stariji od 30 dana od dana podnošenja prijave.

Svi obrasci se preuzimaju s mrežne stranice Ministarstva, popunjavaju u elektroničkom obliku, ispisuju, ovjeravaju potpisom osobe ovlaštene za zastupanje i pečatom podnositelja i dostavljaju kao izvornik u tiskanom obliku te u skeniranom obliku na elektroničku poštu organizacija.skupova@mps.hr.

Prednost pri odabiru će imati prijavitelji:

 • koji imaju prijašnje iskustvo u organiziranju zajedničkog nastupa ili natjecanja na velikim međunarodnim događajima
 • čiji program sufinanciranje uključuje veći broj tvrtki i/ili obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava koji su zainteresirani za zajednički nastup ili natjecanje
 • koji imaju program vlastitog sufinanciranja ovakvih nastupa ili natjecanja, a koji uključuje veći broj promotivnih aktivnosti i veću vidljivost na pojedinom sajmu u vidu broja održanih poslovnih sastanaka, okruglih stolova, organiziranog predstavljanja izlagača i slično.

Prihvatljivi troškovi su:

 • troškovi najma i uređenja izložbeno-prodajnog prostora za potrebe organiziranog nastupa ili natjecanja na velikom međunarodnom događanju
 • troškovi prijevoza i smještaja stručnjaka koji sudjeluju na velikim međunarodnim događanjima izuzev proizvođača
 • troškovi izrade kataloga i promidžbenog materijala za potrebe velikog međunarodnog događanja
 • troškovi oglašavanja
 • troškovi kotizacije i slanja uzoraka na međunarodna i svjetska ocjenjivanja
 • PDV je prihvatljiv trošak u slučaju kada podnositelj nije obveznik plaćanja PDV (nepovratniv PDV smatra se prihvatljivim troškom, dok se PDV za koji poduzetnik može ostvariti povrat smatra neprihvatljivim troškom).

Neprihvatljivi troškovi su:

 • dnevnice
 • poslovni pokloni
 • catering, hrana i piće.

Uz svaki navedeni trošak:

 • ako je već nastao treba dostaviti račun
 • ako još nije nastao treba dostaviti ponudu.

Račun odnosno ponuda mora sadržavati detaljnu specifikaciju, komercijalne i ostale uvjete, izražene u valuti plaćanja, po važećim tržišnim uvjetima, ovjerene od dobavljača (potpis i pečat), ili s naznakom elektroničke izrade uz pisanu napomenu vjerodostojnosti bez potpisa.

Definicija velikih međunarodnih događanja:

Velika međunarodna događanja moraju zadovoljiti sljedeće uvjete:

 • pripadati kategorijama međunarodni sajmovi ili međunarodna natjecanja proizvođača u sektorima poljoprivrede, prehrambene industrije, ribarstva i akvakulture
 • organizirati se tradicionalno i kontinuirano u razdoblju više od 5 godina i odnositi se na poljoprivredu, prehrambenu industriju, ribarstvo i akvakulturu
 • prema službenim dokumentacijama imati prosječno više od 200 izlagača ili natjecatelja u posljednje 3 godine
 • prema službenim dokumentacijama, imati prosječno više od 20 zemalja izlagača ili natjecatelja godišnje
 • imati kontinuiran interes hrvatskih gospodarstvenika za sudjelovanjem što se dokazuje popisima broja izlagača ili natjecatelja iz Hrvatske kojih prosječno u posljednjih godina nije manje od 10

Prijave se podnose preporučenom poštom s povratnicom ili osobno u pisarnicu Ministarstva na adresu:

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

Ulica grada Vukovara 78, 10 000 Zagreb

s naznakom:

„Prijava za potporu putem Javnog poziva za sufinanciranje organiziranog nastupa ili natjecanja hrvatskih gospodarstvenika na velikim međunarodnim događanjima u inozemstvu i sufinanciranje organiziranja velikih međunarodnih događanja u Republici Hrvatskoj u 2023. godini“

Kompletne prijave sa svom potrebnom dokumentacijom je obavezno potrebno poslati i elektroničkom poštom na adresu: organizacija.skupova@mps.hr.

Rok za podnošenje prijava je od 20. travnja 2023. do 28. travnja 2023.

Nisu dopuštene dopune i izmjene podnesene prijave, osim ako Ministarstvo to ne zatraži.

Za dodatna pitanja tijekom trajanja Javnog poziva prijavitelj se može obratiti na adresu elektroničke pošte: organizacija.skupova@mps.hr.

Više informacija možete pronaći OVDJE.

Leave a Comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Scroll to Top