Evidentiranje EU prijenosa

Ministarstvo financija objavilo je Okružnicu o sastavljanju i predaji prvih ovogodišnjih financijskih (tromjesečnih) izvještaja proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika koju možete preuzeti ovdje. U okružnici je pod točkom 4., pod a) dana i uputa za „Ispravno iskazivanje prihoda i rashoda s osnove tekućih i kapitalnih pomoći iz sredstava Europske unije“. Između ostaloga, navedeno je sljedeće:

„Sukladno članku 67. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu pomoći od institucija i tijela EU i pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava (tekuće i kapitalne) priznaju se u prihode izvještajnog razdoblja razmjerno troškovima provedbe ugovorenih programa i projekata, kako je i uređeno čl. 67. Pravilnika.

Obveznici proračunskog računovodstva koji prenose EU sredstva drugim subjektima obvezni su evidentirati rashode EU projekata na odgovarajućim računima u okviru podskupine računa 368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava, 381 Tekuće donacije, 382 Kapitalne donacije, 386 Kapitalne pomoći i 353 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava, te istovremeno priznati prihode u visini nastalih troškova po EU projektu na osnovnim računima odjeljaka 6323 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU, odnosno 6324 Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU.

Navedeno znači da se nastali tekući rashodi evidentirani u okviru odgovarajućih osnovnih računa podskupina 368, 381 i 353 u istom iznosu istovremeno moraju evidentirati  na osnovnim računima odjeljka 6323 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU.

Također, nastali kapitalni rashodi evidentirani u okviru odgovarajućih osnovnih računa podskupina 368 i 382 u istoj se visini moraju evidentirati na osnovnim računima odjeljka 6324 Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU.

Analizom financijskih izvještaja obveznika proračunskog računovodstva utvrđeno je kako dio obveznika nema usklađene knjigovodstvene evidencije na razini tekućih i kapitalnih prihoda i rashoda vezanih uz sredstva Europske unije. Primjerice, kod dijela proračunskih korisnika državnog proračuna ukupno zbrojeni kapitalni rashodi evidentirani u okviru odjeljaka 3682, 3823, 3864 ne odgovaraju iznosu iskazanom u okviru prihoda od kapitalnih pomoći od institucija i tijela EU (odjeljak 6324). Razlog navedenome često je da je dio rashoda iskazanih kao kapitalni rashod, na prihodovnoj strani evidentiran u okviru tekućih, a ne kapitalnih pomoći iz EU.

Slijedom navedenog, obveznici proračunskog računovodstva, radi usklađenosti podataka o tekućim i kapitalnim prihodima i rashodima EU sredstava, trebaju provoditi točne knjigovodstvene evidencije i kontinuirano provoditi usklađenja podataka, te u financijskim izvještajima navedene podatke ispravno iskazivati.“

Treba podsjetiti da su računovodstveni postupci u proračunskom računovodstvu uređeni Zakonom proračunu (Nar. nov., br. 144/21) i Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (Nar. nov., br. 124/14 – 108/20; u nastavku: Pravilnik o računovodstvu).

Tim je propisima definirano da se prihodi i primitci, rashodi i izdaci priznaju temeljem modificiranog računovodstvenog načela nastanka događaja. Za prihode to znači da se priznaju u izvještajnom razdoblju u kojem su postali raspoloživi i ako se mogu izmjeriti, a rashodi priznaju na temelju nastanka poslovnog događaja, u izvještajnom razdoblju na koje se odnose, neovisno o plaćanju.

Do kraja 2020. godine odnosno do izmjena i dopuna Pravilnika o računovodstvu (Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu, Nar. nov, br. 108/20) koji se primjenjuju od 1. siječnja 2021. navedeno načelo nije se primjenjivalo u slučaju kada su se sredstva ostvarivala od Europske unije (u nastavku: EU). Sve pomoći od institucija i tijela EU, kao i pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava do tada su se priznavale u prihode izvještajnog razdoblja tek u trenutku nastanka rashoda u provedbi projekta, dok su se do trenutka priznavanja bila evidentirana na osnovnom računu 23957 Obveze za EU predujmove.

Dakle, od 1. siječnja 2021., temeljem spomenutih izmjena i dopuna Pravilnika o računovodstvu propisano je da se primljena sredstva pomoći od institucija i tijela EU i pomoći temeljem prijenosa EU sredstava odmah po uplati priznaju kao prihod, a ne srazmjerno troškovima provedbe ugovorenih programa i projekata.

Leave a Comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Scroll to Top